Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je treba bistveno dopolniti

25.10.2021

Skupnost socialnih zavodov Slovenije pozdravlja prizadevanja za celovito urejanje področja dolgotrajne oskrbe, žal pa se tudi pri predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v parlamentarni proceduri, pridružuje mnenjem številnih organizacij in strokovnjakov, ki so opozorili na resne pomanjkljivosti, nejasnosti in nedorečenosti. Pripravljavci niso upoštevali mnogih posredovanih pripomb in dopolnitev, kar bi bilo nujno, da bi lahko predlog bil deležen jasne in široke podpore strokovne in zainteresirane javnosti.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni Skupnosti ne prinaša nujno potrebnih rešitev, ki bi celostno naslovile potrebe uporabnikov in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe. Iskanje ključnih rešitev prelaga v podzakonske akte in druge zakone, ki niso pripravljeni, ter celo na odločitve prihodnjih vlad. Odprta ostajajo vprašanja, kot so viri financiranja, delovanje in razvoj javne mreže izvajalcev, upravičenost uporabnikov do storitev in cena standardne namestitve. Predlog prav tako ne ureja kadrovskih pogojev in minimalnih prostorskih, tehničnih, varnostnih in drugih standardov za izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Predvideni postopki ugotavljanja upravičenosti do storitev so dolgotrajni in nepregledni, uporabnikom pa ne zagotavljajo, da bodo dejansko prejeli vse storitve, ki jih potrebujejo, in to v trenutku, ko jih potrebujejo.

Predlog ne opredeljuje, kako bodo ovrednotene, plačane in izvajane storitve dolgotrajne oskrbe. Prav tako ne določa pravic (nabora storitev), do katerih bodo upravičeni uporabniki iz naslova socialnega varstva, zdravstvene dejavnosti in obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma dolgotrajne oskrbe. Gre za bistvena določila, ki bi morala biti znana že ob uveljavitvi zakona, vendar tega predlog ne predvideva, kar bo onemogočilo njegovo uporabo v praksi. Čeprav pripravljavci napovedujejo uvedbo nekaterih novih storitev za uporabnike, kot je recimo zdravstvena nega na domu, Skupnost poudarja, da te storitve predpisuje že obstoječa zakonodaja, vendar se zaradi pomanjkljive sistemske ureditve ne izvajajo.

Skupnost pričakuje, da bo sistemsko urejanje področja dolgotrajne oskrbe naslovilo problematiko kadrovske podhranjenosti in prostorskih pogojev za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe, vendar predlog zakona tudi na tem področju ne prinaša nobenih rešitev.

Skupnost Socialnih zavodov Slovenije zato predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v trenutni obliki ne podpira in pričakuje, da bo v nadaljevanju parlamentarne procedure bistveno dopolnjen.

DODATNO GRADIVO: pripombe in vprašanja SSZ o predlogu ZDO (.docx)