Obrazci

Obrazec Prošnja za sprejem ali premestitev v  institucionalno varstvo (vlogo lahko natisnete in jo pošljete po pošti želenemu socialnovarstvenemu zavodu)

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Obrazca, s katerima lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu (vlogo vložite pri pristojnem centru za socialno delo):

Zapri