Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že od leta 1967 združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 21.000 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter več kot 4000 uporabnikov pomoči na domu, v skupnem številu pa zaposlujejo preko 13.000 delavcev.

Skupnost so ustanovili njeni člani, domovi za starejše in posebni zavodi. Predstavniki članov sestavljajo najvišji organ odločanja, skupščino Skupnosti. Skupnost dejavnosti izvaja s pomočjo strokovne službe, zunanjih strokovnjakov in vodstvenih delavcev, ki so zaposleni v domovih in posebnih zavodih.

Temeljne naloge Skupnosti so:

  • dejavnosti ali storitve za člane, s katerimi poskuša zagotoviti čim bolj ugodno in stabilno okolje za izvajanje dejavnosti,
  • naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil po Zakonu o socialnem varstvu, ter
  • pogodbene in projektne naloge.

S širitvijo mreže domov in posebnih zavodov se je razvijala tudi Skupnost, ki ima trenutno 5 zaposlenih. Številna strokovna in poslovna področja, s katerimi se srečujejo izvajalci, pokrivajo tudi stalne komisije, aktivi in občasna delovna telesa, ki delujejo znotraj Skupnosti.

Skupnost zagovarja in spodbuja nadaljnji razvoj institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji, pri tem pa si prizadeva zlasti za finančno vzdržnost sistema glede na pričakovane demografske trende, predvidljivost z jasno določenim obsegom pravic in lastne participacije, dostopnost storitev za vse prebivalce, ne glede na to, kje živijo, solidarnost z ustrezno pomočjo, ne glede na premoženjsko stanje posameznika, dostojno in varno starost s sodobnimi standardi in normativi, z nadzorom in s preprečevanjem zlorab ter s kakovostnimi storitvami paliative, rehabilitacije in fizioterapije ter možnost izbire, saj mora imeti vsak posameznik pravico, da si sam izbere zanj najprimernejšo obliko pomoči, pri tem pa ni diskriminiran zaradi izbire izvajalca.

Skupnost je vmesni člen med interesi izvajalcev in odločevalcev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Nenazadnje je ena od pomembnih nalog Skupnosti proaktiven in konstruktiven odnos do države in vseh njenih organov. Skupnost ima tudi bogate mednarodne povezave, je polnopravni član več mednarodnih organizacij in aktivno sodeluje tako v projektih kot v posvetovalnih telesih na evropski ravni.

Zapri