Stališče Skupnosti o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

10.12.2021

Skupnost socialnih zavodov Slovenije si je več kot 20 let prizadevala za celovito ureditev področja dolgotrajne oskrbe, ki bi vsem uporabnikom v kar največji meri zagotovila dostop do kakovostnih in sodobnih storitev ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja ali izbiro izvajalca. Skupnost zato pozdravlja sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, a ob tem poudarja, da v sprejeti obliki uporabnikom še ne zagotavlja v celoti boljših in dostopnejših storitev.

Pred uvedbo zakona bo treba pripraviti popravke drugih zakonov ter manjkajoče podzakonske akte in pravilnike, saj bodo šele ti uporabnikom lahko zagotovili, da bodo dejansko prejeli vse storitve, ki jih potrebujejo, in to v trenutku, ko jih potrebujejo. Skupnost prav tako predlaga, da se besedilo zakona v enoletnem obdobju priprav na izvajanje preizkusi v praksi in tako poišče morebitne preostale pomanjkljivosti. Skupnost je kot največja predstavnica vseh strokovnih izvajalcev institucionalnega varstva in pomoči na dom kot vedno doslej pripravljena pri tem aktivno sodelovati s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami.

»Veseli pa nas, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dosegli, da so bile upoštevane nekatere naše ključne pripombe,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »S sprejetimi amandmaji smo tako zagotovili, da bodo domovi za starejše še naprej lahko skrbeli tudi za tiste stanovalce, ki potrebujejo njihove storitve, a obenem niso upravičenci do dolgotrajne oskrbe. Prav tako smo uspeli ohraniti pravico do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev tudi za tako imenovani hotelski del, že pridobljene pravice obstoječih koncesionarjev in možnost povezovanja izvajalcev v Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Veseli nas tudi, da so poslanci prisluhnili našim predlogom glede zahtevane stopnje jezika pri zaposlovanju delavcev iz drugih držav, kar bo nedvomno olajšalo reševanje kadrovske krize.«