Poziv predsedniku vlade za zagotovitev cene zdravstvenih storitev, ki bo krila rast stroškov dela

26.2.2018

Spoštovani!

Sindikati, ki zastopajo tudi del zaposlenih v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih, so s stavko 13. februarja 2018 izrazili svoje zahteve glede položaja delavcev v tej dejavnosti. Na tem mestu se ne bi želeli opredeljevati glede upravičenosti stavkovnih zahtev, ampak vas kot predsednika Vlade Republike Slovenije opozoriti, da vlada ob deljenju predvolilnih bonbončkov ne bo pozabila, da je treba zagotoviti tudi sredstva za njihovo pokritje.

Že lani poleti smo vas prav tako z odprtim pismom prosili za posredovanje, da bi plačilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljene zdravstvene storitve krilo stroške, ki z opravljanjem teh storitev nastajajo, kot to predpisuje 66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Slednji določa, da se pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev upoštevajo plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in z drugimi splošnimi akti, materialni stroški, amortizacija, predpisana z zakonom, ter druge zakonske obveznosti.

Vašega odgovora na svoje pismo nismo prejeli, cena zdravstvene nege pa je bila v letu 2017 3,6 odstotne točke nižja kot v letu 2016, in to kljub temu, da so se stroški dela zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov in dviga minimalne plače povečali.

Kot da to še ni bilo dovolj, se je vlada, ki jo vodite, s sindikati dogovorila za povečanje plač delavcev do 26. plačnega razreda. Povečanje plač je bilo največje prav pri zdravstvenonegovalnem kadru, zato se je v povprečnem domu starejših od prvega julija 2017 strošek dela zdravstvenonegovalnega kadra povečal za 8 %. Vlada bi morala vzporedno z aneksi h kolektivnim pogodbam poskrbeti tudi za ustrezen dvig cen zdravstvenih storitev, ki jih plačuje ZZZS in iz katerih se plačujejo plače zdravstvenonegovalnih delavcev, a tega ni storila. Prav tako ZZZS teh cen ni samodejno uskladil s spremenjenimi kolektivnimi pogodbami kljub temu, da mu to nalaga takrat veljavna določba 4. odstavka 9. člena Splošnega dogovora.

Zato v letu 2017 plačilo ZZZS-ja za opravljene storitve v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih prvič ni zadostovalo niti za kritje stroškov dela, ki jih morajo slednji izplačati na podlagi veljavne zakonodaje. Stanovalci domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov so bili tako primorani iz svojih žepov dnevno plačati 1,63 EUR za kritje storitev, ki jim sicer pripadajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ker letošnji 5 % dvig cen zdravstvenih storitev ni pokril niti lanskega 8 % dviga stroškov dela, vas še enkrat prosimo, da se zavzamete, da bo cena zdravstvenih storitev krila stroške dela, ki pri izvajanju le-teh nastajajo. Pozivamo vas, da pred kakršnimikoli spremembami kolektivnih pogodb poskrbite, da bodo cene zdravstvenih storitev krile stroške dela kadra, ki ga morajo izvajalci zagotavljati. Najprej je treba pokriti dvige plač, do katerih je prišlo zaradi lanskih aneksov h kolektivnim pogodbam.

Pozivamo vas tudi, da nas, kot strokovno združenje, ki že 50 let združuje izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev, vključite v pogajanja o pogojih dela in normativih ter tako zagotovite, da bomo skupaj našli rešitve, ki bodo vzdržne za vse zaposlene in obenem izboljšale pogoje za naše stanovalce.

Trdno verjamemo, da boste razumeli naše prošnje in poskrbeli, da bodo od visoke gospodarske rasti, s katero se radi pohvalite, nekaj imeli tudi starejši, bolni in drugi pomoči potrebni.

S spoštovanjem,

Jaka Bizjak
sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije