Domovi za starejše zaradi neprimernih kadrovskih normativov ne morejo sprejemati uporabnikov, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego

2.3.2023

Starejši, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego in oskrbo, kot so bolniki z umetno dihalno potjo (kanilo), in njihovi svojci se srečujejo z velikimi težavami pri iskanju primerne namestitve in oskrbe po zaključku akutnega zdravljenja v bolnišnici. Domovi za starejše so namreč prisiljeni zavrniti sprejem tovrstnih bolnikov, saj zaradi neprimernih kadrovskih normativov nimajo dovolj zaposlenih. Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato ponovno poziva Ministrstvo za zdravje, da z dopolnitvijo kadrovskih normativov in drugimi ukrepi domovom omogoči zaposlovanje dodatnih diplomiranih medicinskih sester.

»Na domove za starejše in tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije se obračajo svojci starejših bolnikov s kanilo, za katere po odpustu iz bolnišnice nikakor ne uspejo najti primerne namestitve in pomoči. Žal so zanje zaprta tudi vrata domov za starejše, saj so ti pri teh in tudi drugih podobno zahtevnih bolnikih (npr. pri bolnikih, ki potrebujejo peritonealno dializo, aplikacijo paranteralne prehrane, aplikacijo antibiotikov v infuzijske raztopine ipd.) prisiljeni zavrniti sprejem iz preprostega razloga: ker zaradi neprimernih kadrovskih normativov nimajo potrebnega števila diplomiranih medicinskih sester. Aspiracija prek endotrahealne kanile je namreč medicinsko-tehničen postopek, pri katerem mora dom z diplomiranimi medicinskimi sestrami izvajati 24-urno obravnavo, česar pa v okviru veljavnih kadrovskih normativov ni mogoče zagotoviti,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

»Zaradi podaljševanja življenjske dobe se povečuje število starejših, ki tudi po zaključku bolnišničnega zdravljenja potrebujejo zahtevnejše postopke zdravstvene nege in oskrbe, zanje pa dostikrat nimamo primernih sistemskih rešitev. Od domov za starejše se pričakuje, da delujejo kot negovalne bolnišnice, vendar brez zagotovljenih kadrovskih in drugih virov. Starejši z zahtevnimi zdravstvenimi stanji in njihovi svojci so tako prepuščeni sami sebi ter brez podpore in storitev, ki jih nujno potrebujejo in do katerih so po zakonodaji tudi upravičeni.«

Skupnost socialnih zavodov Slovenije Ministrstvu za zdravje že vrsto let predlaga spremembo kadrovskih normativov, ki bi omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, vključno z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ki so glede na poklicne kompetence edine celostno usposobljene za izvedbo vseh storitev zdravstvene nege. Žal so bili vsi dosedanji pozivi neuspešni.

Zapri