Zahteva po zagotovitvi zunanjih enot za osamitev obolelih s koronavirusno boleznijo 19

16.7.2020

Organizacije Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Amnesty International Slovenije in Spominčica - Alzheimer Slovenija so danes Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za zdravje posredovale dopis, v katerem zahtevajo zagotovitev zunanjih enot za osamitev obolelih s koronavirusno boleznijo 19.

Zahteva po zagotovitvi  zunanjih enot za osamitev obolelih s koronavirusno boleznijo 19

LJUBLJANA, 16. julij 2020 – Po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o nalezljivih boleznih v povezavi s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje) je za obolele s koronavirusno boleznijo 19 obvezna popolna osamitev. 12. člen pravilnika določa, da se osamitev brez izjeme izvede v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja.

Tukaj pa nastopi težava, saj večina socialnovarstvenih zavodov in varstveno delovnih centrov nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih s koronavirusom, niti ne gre za pooblaščene zdravstvene zavod, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Prisila, da socialnovarstveni zavodi in varstveno delovni centri vzpostavijo tako imenovano sivo in rdečo cono, je torej v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo.

Vlada Republike Slovenije je 7. julija 2020 izdala Odredbo o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. L. št. 95/2020), ki v nasprotju z zakonodajo predvideva osamitve na domačem naslovu in v socialnovarstvenih zavodih – na kar podpisniki ne moremo pristati. Odredbo je treba v tem delu spremeniti.

Podpisniki vztrajamo, da se osamitve izvajajo izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali v drugih nujnih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom za pooblaščene zdravstvene zavode, da se lahko spopadejo z nalezljivimi boleznimi.

Osamitev izven zavoda ali centra ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, ko pride do okužbe ali suma okužbe. Nujna je sistemska ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih zavodih in centrih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje. Zadrževanje obolelih s koronavirusno boleznijo 19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih lahko ogroža zdravje in krši pravice zdravih. Po veljavni zakonodaji ima vsakdo – tudi stanovalke in stanovalci zavodov ter uporabnice in uporabniki varstveno delovnih centrov – pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi (4. člen Zakona o nalezljivih boleznih). Prav vsakdo pa ima tudi pravico do najvišje možne ravni zdravja.

Podpisniki tudi zavračamo ocene, da je za okužene stanovalce oziroma uporabnike bolje, da ostanejo v domu za starejše ali varstveno-delovnem centru, saj naj bi bilo zanje to manj stresno in bolj udobno, okolje pa bolj domače. Aktualna navodila od domov za starejše recimo zahtevajo, da stanovalce ob sumu na okužbo preseli iz njihovih sob v t. i. sivo cono (prva premestitev). Če je okužba potrjena, se stanovalce preseli še enkrat, tokrat v t. i. rdečo cono. V obeh conah so odstranjeni predmeti, kot so zavese, slike, rože in preproge, ter tudi vse osebne stvari stanovalcev. Tovrstno večkratno premeščanje po domu je za stanovalce prav tako stresno kot premestitev v zunanji pooblaščen zdravstveni zavod za osamitev. Ob tem pa je treba seveda osamitev izvesti izjemno skrbno in poskrbeti za lajšanje morebitnih stisk.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost varstveno delovnih centrov skupaj z ostalimi podpisniki zato od pristojnih zahtevata, da do 1. avgusta 2020 zagotovijo in ustrezno opremijo zunanje zmogljivosti za osamitev (hoteli, vojašnice ali druga ustrezna infrastruktura) in ustrezno popravijo zgoraj navedeno odredbo.

Če v roku zahtevam ne bo ugodeno, se Skupnost socialnih zavodov Slovenije umika iz vseh delovnih skupin na tem področju.

V zvezi z očitki tednika Mladina o spornosti vnaprejšnjega triažiranja še neokuženih stanovalcev domov za starejše in vložnimi listi, kar še ni dobilo epiloga, pa pristojne pozivamo, da poleg strokovnega nadzora dela zdravstvenih delavcev glede vprašanja vložnih listov izvedejo tudi sistemski nadzor, ki bo zajel odločevalske procese na vseh, tudi najvišji ravni. Posebno skrb je treba nameniti objektivnosti in neodvisnosti sistemskega nadzora.

Spodaj podpisane organizacije na podlagi pooblastil, prejetih po elektronski pošti, sopodpisujejo navedeno stališče Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije
Amnesty International Slovenije
Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija

Dodatno: Podpora opozorilu Skupnosti socialnih zavodov in opozorilo, da osnovna dejavnost VDC – dnevna storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ne sme biti ogrožena zaradi zagotavljanja Covid con v institucionalnem varstvu

Zapri