Volitve 2018 – SLS

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori Slovenske ljudske stranke

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
V SLS si prizadevamo za kakovostno, dejavno, prijetno in dostojno preživljanje starosti. Starejšim ljudem želimo omogočiti bivanje v domačem okolju tako dolgo, dokler si to želijo in zmorejo. Podpiramo ustanavljanje in delovanje medgeneracijskih društev, dnevnih centrov in podobnih oblik skrbstva za starejše. Zavzemamo se za aktivno vključevanje ostarelih v družbo, saj s svojimi izkušnjami in modrostjo lahko še veliko prispevajo k blaginji države. Zavzemamo se za spodbujanje družin in posameznikov, ki se odločajo za solidarnostno pomoč starejšim na njihovem domu. Soočanje z izzivom starajočega se prebivalstva mora ostati ena od družbenih prednostnih nalog. Eden od ustreznih načinov reševanje te problematike je tudi dopolnilno izobraževanje delovne sile na različnih poklicnih ravneh z različnimi potrebami po znanju. Tudi povišanje starostne meje za upokojitev je ena od možnih rešitev, prav tako pa razne spodbude za ohranjanje aktivnosti ostarelih državljanov. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi spada sedaj v zdravstveni resor in ga bo jeseni obravnavala Vlada RS.

Izhodišče SLS je, da bo lahko vsak upokojenec s svojo pokojnino imel možnost financirati dolgotrajno oskrbo.

Kako boste zagotovili pomanjkanje finančnih sredstev za dolgotrajno oskrbo?
Za SLS pomeni uspešna socialna politika medčloveško solidarnost, pomoč šibkim in kakovostno življenje vseh generacij. V socialni politiki sta za SLS pomembni dve načeli: pomoč tistim, ki jo potrebujejo, ter vzdržnost socialnega sistema, da bo tudi naslednjim generacijam zagotovljena socialna varnost. Socialna občutljivost ima v SLS tradicijo, saj smo stranka, ki se zavzema za odgovorno družbo. Odgovornost posameznika do sebe in družbe, socialna pravičnost in solidarnost, predvsem s šibkimi, so za SLS visoko cenjene vrednote.

Na področju dolgotrajne oskrbe nam manjka jasna strategija, ker je trenutni sistem zastavljen povsem neživljenjsko in je odvisen od dobre volje lokalnih skupnosti in donatorjev. V SLS nismo za povečevanje davkov ali prispevkov, ki bi še dodatno obremenila zaposlene. Veliko strokovnjakov zagotavlja, da je v zdravstvu denarja dovolj, a je največji problem gospodarno upravljanje zdravstvenega sistema. Po programu dobrega gospodarja bomo zdravstveni sistem naredili bistveno bolj učinkovit. Področje dolgotrajne oskrbe je zdaj zelo neurejeno in bo s staranjem prebivalstva to postal pereč problem, če ga ne bomo začeli pravočasno in pravilno reševati.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
Vso pozornost bomo posvetili hitrejšemu reševanju nastanitvenih domov za starejše. Poleg skromnih stanovanjskih skladov kot javnih institucij bomo podpirali ustanavljanje zasebnih nepremičninskih skladov za povečanje ponudbe na trgu. Javnih finančnih sredstev ne razumemo kot socialne pomoči ljudem v stiski, ampak kot donosno in nujno vlaganje v razvoj in obstoj vsake družbe.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto?
Ne želimo si, da bi gradnja novih domov za starostnike potekala po že videnih črnih scenarijih. Gradnjo je potrebno omogočiti vsem pravnim subjektom na trgu, tako pa se vzpostavi tudi normalna konkurenčnost. Glede na velike demografske spremembe, ki se nam obetajo, nas silijo v to, da morajo imeti tudi zasebniki možnost za izgradnjo novih domov.

Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih?
Glej odgovor pod tč. 3.

Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
Slovenija ima v zdravstvu velike težave, ki bi jih bilo mogoče rešiti s pluralnostjo ponudbe zdravstvenih storitev kot tudi zdravstvenih zavarovalnic. Monopoli škodujejo dostopnosti in kakovosti uslug. Bolnišnice in zdravstvene domove bi morali preoblikovati v podjetja v javni lasti, ki bi jih povezali v enotno mrežo s profesionalnim vodenjem in upravljanjem. S tem bi nedvomno dvignili kakovost in zagotovili pravočasnost storitev. Na podlagi načela enakopravnosti vseh subjektov na trgu bi tudi omogočili delo privatnih bolnišnic in ambulant, saj je samo zdrava konkurenca zagotovilo kakovostnih in pravočasnih uslug. Upravljanje zdravstvenega varstva mora biti mednarodno primerljivo, prilagodljivo in vključeno v svetovni sistem izmenjav znanja.

Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve?
Delno glej odgovor pod tč. 3. SLS podpira vse, ki se želijo pridružiti pogumni skupini prostovoljcev in prispevati k bolj humani družbi. Njihova osnovna dejavnost je socialna oskrba na domu starejših, invalidov in kronično bolnih občanov. Uporabnikom omogočajo bolj kakovostno preživljanje prostega časa v obliki druženja na njihovem domu. S krepitvijo socialnih stikov preprečujejo osamljenost. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju in se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali za to nimajo možnosti. Starejši ljudje predstavljajo del svetovnega prebivalstva, ki raste najhitreje. V svetu, ki doživlja demografsko preobrazbo, se soočajo z vrsto izzivov glede priznavanja njihovih pravic. Med najbolj pretečimi grožnjami za blaginjo starejših je revščina. Mnogi so prisiljeni nadaljevati z delom, pogosto ob nizkem zaslužku in v neprimernih življenjskih razmerah. SLS zahteva ustrezne pokojnine, ki so nujne za zagotavljanje pravic, dostojanstva in finančne varnosti starejših. Druga pravica, ki jo imajo, je, da se jim omogoči sprejemljivo pot do zdravniške oskrbe s pomočjo politike, ki je sposobna okrepiti osnovno zdravstvo in pomoč družinam, tudi denarno, da bodo ljudje mogli poskrbeti za svojce na lastnem domu. Potrebno je pridobiti in varovati pravico starejših do sodelovanja na vseh družbenih področjih zlasti pri vprašanjih, ki se jih tičejo. V družbi, ki jo pogosto obvladuje logika učinkovitosti in dobička, na starejše zlahka začnemo gledati kot na tiste, ki so neproduktivni in nekoristni.

Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Glej odgovor pod tč. 7

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
V SLS bomo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami spodbujali prostovoljstvo.

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva navaja prostovoljsko delo kot delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali v skupno javno korist. Prostovoljstvo združuje ljudi, kajti dokler skupaj delamo, smo prijatelji, denar pa nas skrega. Seveda pa mora država zagotoviti prostovoljskim organizacijam stabilno sofinanciranje, prostovoljstvu pa dati bistveno večji poudarek pri razvoju družbe.

Tudi v fundaciji Svečka, ki jo vodi naš podpredsednik Primož Jelševar, deluje veliko prostovoljcev, ki pomagajo mnogim ostarelim.