Volitve 2018 – NSi

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovor stranke NSi

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta? Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo? Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam? Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto? Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih? Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela? Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve? Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo? Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?

Vprašanja, ki ste jih zastavili so zahtevna in nanje ni možno odgovoriti s 1500 znaki. Zato ne odgovarjamo na vsako vprašanje posebej, ampak smo poskusili dati kratek in  jedrnat skupni odgovor.

Krščanski demokrati smo že v  volilnem programu leta 2014 zapisali, da v Sloveniji ni celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe. Zato smo kot eno izmed prednostnih nalog na področju socialne varnosti  izpostavili sprejetje zakona, ki bo sistemsko uredil področje dolgotrajno oskrbe.

Krščanski demokrati se zavzemamo za takšno politiko in ukrepe, ki temeljijo na pravičnosti, solidarnosti med generacijami, enaki dostopnosti do storitev in programov, možnosti izbire in spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika. Zato se zavzemamo za reformo področja socialne varnosti, ki je celovita, z jasnimi prednostnimi nalogami in časovno usklajena. Tudi v primeru skrbi za starejše zagovarjamo usklajeno in istočasno izvedbo zdravstvene reforme,  pokojninske reforme, reforme ukrepov na trgu dela, delovno-pravne zakonodaje in reforme davkov ter prispevkov. Le na tak način bomo lahko zagotovili primerno podporo starejšim za bivanje v domačem okolju ali v njim primerni / prijazni institucionalno obliki.

Vladaje je lani sicer sprejela Strategijo dolgožive družbe, vendar pa v preteklih štirih letih na področju skrbi za starejše ni pripravila praktično nobenih konkretnih predlogov  ukrepov / politik.

Stabilna sredstva za dolgotrajno oskrbo bomo zagotovili z združitvijo v sedanjem sistemu socialne varnosti  nepovezanih virov javnega financiranja. Vendar se zaradi tega ne smejo povečati prispevki za socialno varnost. Nova obremenitev bi bila le premija za obvezno pogodbeno (dodatno) zavarovanje, ki pa bi jih posamezniki plačevali iz zasebnih sredstev.

Krščanski demokrati  poudarjamo vlogo družine. Tudi na področju skrbi za starejše izpostavljamo pomembno vlogo družine in drugih neformalnih oblik pomoči.

Institucionalno varstvo bo tudi v prihodnje ostajalo pomemben del skrbi za starejše. Ob term pa krščanski demokrati zagovarjamo razvoj novih oblik  bivanja (oskrbovana stanovanja, gospodinjske in stanovanjske  skupine, oskrbniške družine, dnevni centri, ipd) in usmeritve v  razvoj mest / krajev prijaznih starejšim. Podpiramo tudi zasebno iniciativo (koncesije). Javnim zavodom pa je treba zagotoviti ustrezna sredstva njihovo posodobitev in plačilo zaposlenih.

Krščanski demokrati zagovarjamo plačno politiko, ki je dogovorjena  na podlagi socialnega dialoga in spodbuja delo (Delat’ se splača!). Sistem plač v javnem sektorju mora biti  pregleden in stimulativen ter med posameznimi poklici  / profili skladen.