Volitve 2018 – DeSUS

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori Demokratične stranke upokojencev Slovenije

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
Ena naših prioritet za naslednji mandat je vsekakor že dolgo potrebni zakon o dolgotrajni oskrbi. Poleg tega želimo krepiti ukrepe, ki bodo starostnikom omogočali ostati čim dlje na svojem domu. Rešitev vidimo tudi v sistemskem državnem financiranju programa Starejši za starejše, ki velja za primer dobre prakse celo na ravni EU, za kar je prejel nagrado Državljan Evrope, seveda pa je treba spodbujati tudi vse druge oblike (nevladnega) delovanja programov, ki se ukvarjajo s pomočjo starejšim.

Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo?
Proračun za dolgotrajno oskrbo namenja iz dveh smeri – in sicer iz zdravstvenega področja in socialnega področja. Dosedanja sredstva niso zadostna, zato se zavedamo, do bo po vsej verjetnosti potrebno uvesti namenski prispevek za dolgotrajno oskrbo. Seveda ne bo šlo tudi brez celovite reforme zdravstvenega sistema, prav tako pa ne brez posega v obstoječe stanje na socialnem področju.

Dolgotrajno oskrbo vidimo kot družbeno odgovornost, katere cilj mora postati nova kultura pomoči in medsebojne solidarnosti vseh generacij. Zagotavljanje kakovostnega javnega institucionalnega varstva, oskrbovanih stanovanj ter pomoči na domu vsem državljanom, je ključnega pomena za starajočo se družbo. Prizadevali si bomo, da program Starejši za starejše, uveljavimo in razširimo, kot eno izmed dodatnih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe ter mu zagotovimo sistemsko financiranje na daljši rok. Seveda bomo takoj na začetku mandata zahtevali oblikovanje zakona o dolgotrajni oskrbi, poglobljeno javno razpravo, izvedbo pilotskih projektov, za kar so na voljo evropska sredstva, nato pa zakon uveljavili tudi v praksi.

Domska oskrba v Sloveniji je predraga, poleg tega pa so pokojnine prenizke. V stranki DeSUS zagovarjamo načelo, da mora minimalna pokojnina za polno delovno dobo zadostovati vsaj za osnovno domsko oskrbo. Kot že omenjeno, bo za učinkovitejšo dolgotrajno oskrbo najbrž potrebno uvesti novo vrsto zavarovanja. Izkušnje drugih držav članic so že pokazale, da se je področje dolgotrajne oskrbe stabilno implementiralo le v sistemih, v katerih je organizirano obvezno socialno zavarovanje za storitve dolgotrajne oskrbe. Zato podpiramo uvedbo posebnega zavarovalnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, vendar v tolikšnem znesku, da ne bo predstavljal dodatne obremenitve prihodkov državljanov, temelji pa naj na solidarnostnem temelju. Uvedba tovrstnega socialnega zavarovanja bo učinkoviteje zagotavljala plačilo upravičencev, kajti vemo, da če upravičenec nima dovolj lastnih sredstev finančno breme pade na družino in neredko tudi na državo oz. lokalno skupnost.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
O tem, kaj konkretno naj bi kril sistem in kaj naj državljani prispevajo iz svojega žepa je preuranjeno napovedovati. Zagotovo brez prestrukturiranja sedanjega zdravstvenega zavarovanja in uvedbe novega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ne bo šlo, je pa treba oboje reševati sočasno, sistemsko. Naše osnovno stališče glede tega, kaj naj državljan dobi iz naslova svojih obveznih zavarovanj, pa je v tem, da se slehernemu posamezniku zagotovi pomoč, takoj, ko jo potrebuje, ter kakovostno in dostojno preživljanje jeseni življenja.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto?
Zavzemamo se za javno socialno in zdravstveno varstvo, torej smo za spodbujanje gradnje državnih domov za upokojence. Tam kjer drugačna rešitev ni možna, se lahko podeli tudi koncesija.

Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih?
Zagotovo je eno izmed osnovnih izhodišč za dostojno preživljanje jeseni življenja tudi prijazno bivalno okolje. Žal je pri nas domov za ostarele premalo, mnogi so dotrajani, pomanjkljivo opremljeni oziroma arhitektonsko neprilagojeni in neprijazni za starejše, onemogle ljudi. Številne tuje prakse bi nam lahko bile zgled glede urejanja manjših bivalnih skupnosti za starejše. Tako na novo projektirana naselja vsebujejo tudi vse arhitekturne elemente, ki so prijazna starejšim ljudem.

Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
Kot je razbrati iz zgornjih odgovorov, je v prvi vrsti potrebna takojšnja, resna in celovita reforma zdravstvenega varstva, prestrukturiranje zavarovanj in samih storitev ter seveda sočasno oblikovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve?
Čakalne vrste lahko odpravimo zgolj z zagotovitvijo novih, dodatnih kapacitet, kar pa pomeni tudi večji obseg finančnih sredstev (državnih, lokalnih in evropskih!). Z učinkovitejšimi socialnimi storitvami lahko v okviru dolgotrajne oskrbe poskrbimo tudi za to, da bodo uporabniki lahko čimdlje bivali v domačem okolju, kar lahko pomembno vpliva na zmanjšanje potreb po institucionalni oskrbi.

Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Mreža javnih zavodov (in koncesionarjev) mora biti prilagojena glede na dejansko stanje po številu prebivalcev in potrebe uporabnikov. Država in lokalne skupnosti morajo v vsakem primeru poskrbeti za ustrezna in potrebna finančna sredstva.

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
V okviru novega zakona o dolgotrajni oskrbi bo potrebno urediti tudi to vprašanje. Zavzeli se bomo za krepitev ukrepov, ki bodo starostnikom omogočali ostati čim dlje na svojem domu, vsled česar bo nujno tudi prilagajanje socialnih storitev. Kjer bo za uporabnika dolgotrajne oskrbe poskrbljeno v domačem okolju, bo potrebno zagotoviti tudi ustrezne spodbude, financiranje in urediti tudi vrsto drugih vprašanj, kot je recimo poskrbeti, da bodo osebe, ki so v delovnem razmerju in prevzamejo še nego uporabnika dolgotrajne oskrbe, ustrezno delovnopravno zaščitene oziroma, da se jim omogoči večja prilagodljivost delovnih obveznosti, dodatne pravice,…tistim, ki zaradi nege zapustijo trg dela pa omogočiti učinkovito pomoč pri ponovnem aktiviranju…