Standardizacija v Črni gori

Od januarja 2010 pa do konca junija 2011 je Skupnost ob sodelovanju Ministrstva za delo in socialne zadeve Črne gore ter Gerontološkega društva Črne gore vodila projekt standardizacije sistema varstva starejših v Črni gori. 18-mesečni projekt je bil vreden 160.000 evrov, financirala pa ga je Delegacija Evropske Unije v Črni gori s pomočjo Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Glavni namen projekta je bil izboljšanje sistema socialnega varstva za starejše, s posebnim poudarkom na invalidnih starostnikih in ljudeh, ki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje ter nego. Skupnost je s svojimi izkušnjami in znanjem svetovala črnogorskim kolegom. V okviru projekta so tako partnerji oblikovali predloge standardov in normativov, ki so bili predstavljeni odločevalcem, strokovni in zainteresirani javnosti na javnih razpravah, sestankih s ponudniki storitev in preko medijev. Ob upoštevanju vseh pripomb so partnerji standarde in normative zbrali v štirih priročnikih. Prvi priročnik podaja zahteve za odprtje novih socialnovarstvenih institucij za starejše, opredeljuje namreč arhitekturne, prostorske standarde ter osnovno opremo za opravljanje nekaterih socialnovarstvenih storitev. Drugi priročnik podrobno definira standarde in normative za delovanje socialnovarstvenih institucij, preostala dva pa opredeljujeta metodologijo za določevanje cen storitev in pravila za nadzorovanje javnih, privatnih institucij ter drugih ponudnikov socialnih storitev za starejše.

Tehnično najbolj zahteven izziv projekta je bila vzpostavitev nove storitve za starejše, Zeleni gumb, ki zagotavlja večjo varnost in samostojnost starostnikov v domačem okolju. S pritiskom na zeleni gumb se namreč vzpostavi povezava s klicnim centrom, ki glede na naravo dogodka primerno ukrepa: v primeru nujnega klica uredijo pomoč, drugače pa zagotovijo ustrezen zdravniški nasvet. Med testnim obdobjem je storitev uporabljalo 20 uporabnikov, kasneje pa je storitev postala dosegljiva za vse prebivalce Črne gore, saj je partner pri izvajanju storitve nacionalni operater mobilne telefonije.

V sklopu projekta se je oblikoval sistem za nadaljnje izobraževanje zaposlenih na področju socialnega varstva in register ponudnikov socialnovarstvenih storitev. Projekt je ne nazadnje omogočil tudi zelo dobrodošlo javno debato o problematiki socialne politike v Črni gori.

Gerontološko društvo Črne gore