Razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

19.11.2018

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Skupnosti socialnih zavodov Slovenije upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov objavlja naslednji razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Glavne naloge:

 • vodenje in zastopanje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije,
 • najzahtevnejša vodstvena opravila,
 • vodenje dela in poslovanja Skupnosti,
 • vodenje strokovne službe Skupnosti,
 • sprejemanje splošnih aktov, ki niso v pristojnosti drugih organov,
 • priprava gradiva za delo drugih organov in izvajanje odločitev drugih organov,
 • priprava predloga poslovnega in finančnega načrta Skupnosti,
 • priprava letnega poročila o delu in poslovanju Skupnosti,
 • sprejemanje sistemizacije delovnih mest,
 • druga dela skladno s predpisi in določbami Skupnosti.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,
 • najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • dobro poznavanje sistema in delovanja področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • poznavanje računalniških programov za urejanje besedil in internetnih orodij,
 • znanje vsaj enega od svetovnih jezikov na višji ravni.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti kratek program oziroma vizijo svojega delovanja za doseganje ciljev  Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za nadaljnja 4 leta, potrdilo o doseženi stopnji izobrazbe, izjavo o višji ravni znanja enega od svetovnih jezikov ter potrdilo o nekaznovanosti.

Izbrani kandidati bodo povabljeni na osebno predstavitev. Mandat sekretarja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za sekretarja. Sekretar sklene pogodbo o zaposlitvi po predhodni obravnavi in potrditvi pogodbe na seji Upravnega odbora.

Predviden začetek dela: 6.7.2019.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje z zadevo: ‘Prijava na razpis – sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije’ na elektronski naslov info@ssz-slo.si, in sicer v roku 14 dni po objavi.

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

UO Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Postopek izbire sekretarja skupnosti socialnih zavodov Slovenije je zaključen

Postopek izbire kandidata za delovno mesto sekretar skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki je bilo objavljeno 19.11.2018 na spletni strani skupnosti, je končan. Kandidat je izbran.

10.12.2018

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.