Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že od leta 1967 zastopa interese izvajalcev institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih. Skupnost je ustanovljena s strani njenih članov, torej domov za starejše in posebnih zavodov, predstavniki članov tudi sestavljajo najvišji organ odločanja, skupščino Skupnosti, poleg strokovne službe pa velik del dejanskih aktivnosti Skupnost izvaja s pomočjo strokovnjakov in vodstvenih delavcev, zaposlenih v domovih in posebnih zavodih.

Njene temeljne naloge lahko razdelimo med dejavnosti/storitve za člane, s katerimi poskušamo zagotoviti čim bolj ugodno in stabilno okolje za izvajanje dejavnosti, naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil po Zakonu o socialnem varstvu, ki dejansko pomenijo prenesene naloge, ki so izvorno v pristojnosti države ter pogodbene in projektne naloge, za katere se vsakič posebej člane individualno odločajo o sodelovanju.

Tako kot je rasla mreža domov in posebnih zavodov, tako se je razvijala tudi sama Skupnost, ki ima trenutno 5 zaposlenih, predvsem pa  bogato organizacijo stalnih komisij, aktivov in občasnih delovnih teles, ki usmerjeno pokrivajo številna strokovna in poslovna področja, s katerimi se srečujejo izvajalci. Poleg tega, da je Skupnost vmesni člen med interesi izvajalcev in državo, ima tudi bogate mednarodne povezave, je polnopravni član več mednarodnih organizacij in aktivno sodeluje tako v projektih  kot v posvetovalnih telesih na evropskem nivoju. Nenazadnje pa je ena od pomembnih nalog Skupnosti tudi kritičen, a konstruktiven odnos do države in vseh njenih organov, aktivno pa poskušamo sooblikovati javno mnenje in pozitivno podobo o domovih in dejavnosti skrbi za starejše kot celote.

Organiziranost

Skupščina

 • Samo BERIČIČ, predsednik
 • Marjan ŽULA, namestnik predsednika

Nadzorni odbor

 • Alenka CURK, predsednica
 • Mateja ČERNI
 • Marko SLAVIČ

Upravni odbor

 • Zoran HOBLAJ, predsednik
 • Iva SORŠAK, namestnica predsednika
 • Helena PRIMC KALAN
 • Stanka VOZLIČ
 • Danica HREN
 • Andreja VALANT
 • Silvano GREGORIČ
 • Simon STRGAR
 • Dragan ŽOHAR
 • Marta GAŠPAROVIČ
 • Branko GOREČAN

Stalne komisije

 • Za pravna in organizacijska vprašanja
 • Za socialnovarstvena vprašanja
 • Za zdravstveno dejavnost
 • Za posebne socialnovarstvene zavode
 • Za ohranjanje zdravja, šport in rekreacijo
 • Za dejavnost izvajalcev s koncesijo

Strokovni aktivi

 • Združenje direktorjev
 • Socialnih delavcev
 • Vodij služb zdravstvene nege in oskrbe
 • Vodij finančno računovodskih služb
 • Delovnih terapevtov
 • Fizioterapevtov
 • Prehranskih delavcev
 • Strokovnih vodij posebnih in kombiniranih socialnih zavodov

Delovne skupine

 • Pogajalska za zdravstvo
 • Standardi
 • Pravilniki
 • Zakonodaja
 • Izobraževanje

Delovne skupine
Za različna pogajanja, priprave dokumentov, zakonskih predlogov, normativov in podobno upravni odbor imenuje delovno skupino, ki se po zaključku naloge razpusti.

Seznam organov, stalnih komisij in aktivov Skupnosti mandata 2015-2019

Pogodba o ustanovitvi (november 2015)

Statut (november 2015)

Seznam članov Skupnosti po regijah oziroma skupinah (november 2015)

Poslovnik skupščine (april 2015)

Pravilnik o volitvah članov organov in funkcionarjev (januar 2015)

Pravilnik o organizaciji in delovanju aktivov (april 2015)

Pravilnik o povračilih, nagradah in plačilih (april 2015)