Oddaja prošnje

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007 in 4/2014) ureja postopek sprejema, premestitve in odpusta pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, ki delujejo v sistemu javne mreže (enako za javne zavode in zasebne izvajalce, ki delujejo na podlagi podeljene koncesije). 

Vloge za sprejem so enotne za vse izvajalce in jih lahko najdete v zavihku »Obrazci«, skupaj s potrebnimi prilogami.

Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti, in sicer se lahko prijavite za sprejem k več izvajalcem, pri katerih bi bili pripravljeni bivati.

Prav tako pa je vlogo mogoče oddati prek elektronske pošte (neposredno vsakemu izvajalcu posebej na njihov e-poštni naslov - naslovi so objavljeni v zavihku Domovi – seznam domov članov s povezavami) in preko svetovnega spleta, kjer se izpolni predpisan obrazec (v elektronski obliki je potrebno priložiti tudi zahtevano dokumentacijo (le-ta naj bo skenirana v  PDF formatu).

Vlagatelj mora priložiti naslednja dokazila:

1.      zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, če ni razvidno iz dokazil iz zadnje točke,

2.      izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba,

3.      odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih (v primeru prošnje za sprejem oziroma premestitev v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani socialno varstveni zavod, varstveno delovni center ali v zavod za usposabljanje),

4.      pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.

Na naši spletni strani je na voljo pregled prošenj po posameznih območnih enotah ZZZS in izvajalcih v javni mreži. Za vsakega izvajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj, ki so jih prosilci opredelili za takojšnji sprejem.

Informacijsko podprt postopek sprejema omogoča bodočemu stanovalcu tudi spremljanje oddane vloge, kar zagotavlja nepristranskost obravnave vseh vlog.

V zavihku »Obrazci« najdete tudi vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, ki jo oddate pri pristojnem centru za socialno delo, v kolikor bo višina mesečnega zneska oskrbnine presegala vaše mesečne dohodke in sposobnost doplačila s strani svojcev.

Oddaja prošenj preko spletnega obrazca