Način oblikovanja cen v domovih

Cene v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  (v nadaljevanju Pravilnik).

Ceno oskrbe plača uporabnik, če je sam ne zmore, so dolžni doplačevati svojci, če pa tudi z njimi ne more pokriti stroškov oskrbe pa na podlagi odločbe Centra za socialno delo doplačuje lokalna skupnost.

Vsak dom na podlagi Pravilnika izračuna ceno oskrbe I (najmanj zahtevna oskrba) in oskrbe IV (za stanovalce z demenco na varovanih oddelkih). Ceno sprejme svet zavoda, soglasje pa da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Cene oskrbe II, IIIa in IIIb se povečajo glede na dodatke ZPIZ, tako kot je razvidno iz spodnje tabele.

Povprečne cene oskrbe (.pdf)

Storitve zdravstvene nege financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Povprečna cena zdravstvene nege je trenutno 15,06 EUR. V spodnjih dveh  tabelah so predstavljene trenutne cene oskrbe I in IV za vse izvajalce v javni mreži.

Cene oskrbe - domovi za starejše (.pdf)

Cena oskrbe - odraslih s posebnimi potrebami (.pdf)