Dejavnosti

Skupnost socialnih zavodov Slovenije izvaja tri temeljne sklope nalog:

Naloge na podlagi članstva v Skupnosti:

 • zastopanje članov v pogajanjih (z Zdravstveno zavarovalnico, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi ministrstvi, z drugimi izvajalci s področja zdravstva in socialnega varstva ter drugimi subjekti, ki vplivajo na pogoje poslovanja domov ali so na osnovi sistemskih ureditev z domovi v poslovnem odnosu);
 • zastopanje interesov izvajalcev pri oblikovanju normativnih podlag za delo (nacionalni razvojni dokumenti, zakoni in podzakonski akti)
 • svetovanje članom (pomoč pri izračunih (cen, stroškov, normativov, …), obrazložitve sprejetih zakonskih in podzakonskih aktov, svetovanje pri urejanju različnih poslovnih zadev;
 • priprava pravnih mnenj na osnovi vprašanj posameznih izvajalcev oz. z namenom urejanja sistemskih nepravilnosti ali nejasnosti, priprava predlog internih aktov izvajalcev;
 • urejanje ter posredovanje pripomb in stališč članov Ministrstvom in drugim subjektom, ki določajo pogoje poslovanja;
 • priprava izračunov za sklepanje koncesijskih razmerij ter uveljavljanje dodatnih zahtev izvajalcev;
 • obveščanje o aktualnih zadevah, priprava različnih predstavitev in promocijskih aktivnosti, strokovno sodelovanje in predstavljanje izvajalcev, organizacija skupnih prireditev;
 • organizacija izobraževalnih programov, ki niso del javnih pooblastil;
 • mednarodno sodelovanje v obliki vključevanja v strokovne in stanovske asociacije, predstavljanja naših dosežkov in stališč ter organizacija strokovnih ekskurzij.

Naloge na podlagi javnih pooblastil Skupnosti iz Zakona o socialnem varstvu:

 • vzpostavitev in vodenje enotnega informacijskega sistema izvajalcev storitev ter vzpostavitev in zagotavljanje njegove povezave v enoten informacijski sistem socialnega varstva;
 • vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in nadzor centralne zbirke podatkov izvajalcev storitev na področju ter vzpostavitev in upravljanje centralne zbirke osebnih podatkov uporabnikov njihovih storitev;
 • načrtovanje in izvajanje izobraževanja za delavce izvajalcev storitev na področju, ki niso strokovni delavci ali strokovni sodelavci po Zakonu o socialnem varstvu;
 • določitev podrobnejših standardov za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterijev za določanje vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitev izvajalcev na področju v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

Naloge na podlagi posebnega pooblastila ali pogodbe s člani: 

 • priprava strokovnih in pravnih podlag ter izvedba skupnih javnih razpisov za dobavo blaga ali storitev;
 • priprava in izvedba skupnih razvojnih projektov;
 • prijava na domače in tuje razpise za pridobitev sredstev za sofinanciranje skupnih projektov ali projektov članov.