ODPRTO PISMO ministrici za zdravje (23.8.2017)

Spoštovani,

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že celo leto 2017 opozarja na problematiko prenizkega plačila za opravljeno zdravstveno nego v socialnih zavodih, predvsem v domovih starejših, ki ne pokrije nastalih stroškov. Vlada je socialne zavode s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 in z nedavnim dogovorom s sindikati o dvigu plač postavila v brezizhoden položaj, ko jim je na eni strani znižala plačila za zdravstvene storitve, ki jih zagotavljajo svojim uporabnikom, na drugi pa občutno povečala stroške dela. Skupnost opozarja, da lahko tovrstne odločitve pripeljejo do situacij, ko socialni zavodi ne bodo zmogli izplačati plač svojim zaposlenim, ki vsakodnevno skrbijo za potrebe vse bolj zdravstveno zahtevnih uporabnikov.


Za 3,6 % nižja plačila za zdravstvene storitve
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je že večkrat opozorila, da prejeto plačilo ne zadostuje za pokritje stroškov, ki nastajajo z izvajanjem zdravstvenih storitev v socialnih zavodih. O tem vprašanju smo vas opozorili z več dopisi in junija naslovili tudi odprto pismo na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja. Žal doslej brez vsakega odziva. Še več, vlada je s sklepom št. 17200-1/2017/7 z dne 21. 6. 2017 sprejela Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017, kjer je cena zdravstvenih storitev za 3,6 % nižja kot v drugi polovici leta 2016, kljub temu, da je jasno izkazano, da so predvsem stroški dela narasli glede na prejšnje leto.


Vsaj 8 % rast stroškov dela
Kot pa da to še ni dovolj, je Vlada RS sklenila dogovor s sindikati javnega sektorja, ki bo močno vplival na dvig stroškov dela pri izvajalcih zdravstvenih storitev, še posebej v socialnovarstvenih zavodih, kjer so večinoma zaposleni delavci, ki se jim bodo plače povečale v največjem deležu. Ocenjujemo, da bodo stroški dela zdravstvenega kadra narasli vsaj za 8 %.
Za razliko od drugih delavcev pri neposrednih proračunskih porabnikih pa vlada ni poskrbela za ureditev prihodkovne strani, zato ne vemo, ali bomo sploh zmogli izplačati plače, ki skladno z zakonom pripadajo delavcem.


Potrebno je takojšnje ukrepanje
Z velikim zanimanjem smo spremljali tudi poslansko vprašanje Mihe Kordiša na 32. seji Državnega zbora dne 10. 7. 2017. Žal ugotavljamo, da je bil vaš odgovor nesprejemljiv, saj je sklicevanje na zastarele standarde in normative preusmerjanje pozornosti od bistva problema, to je, da bo plačilo ZZZS-ja letos še nižje kot lani. Skupnost socialnih zavodov Slovenije je v dosedanjih pogajanjih za sklenitev splošnega dogovora predlagala že ogromno predlogov, ki bi dopolnili standarde in normative glede na spremenjene potrebe stanovalcev v domovih (dodatek za bolnišnične okužbe, spremembe nege IV v posebnih SVZ-jih), pa z njimi žal ni uspela, ponavadi zaradi pomanjkanja sredstev.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije vas zato poziva, da poskrbite, da bo Aneks št. 1 k splošnemu dogovoru uredil cene zdravstvenih storitev, tako da bodo vključile vse spremembe glede stroškov dela, ki so nastale kot posledica sprostitve varčevalnih ukrepov in odprave plačnih anomalij.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 66. členu jasno določa elemente, ki se morajo upoštevati pri določitvi cen zdravstvenih storitev. To so plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in z drugimi splošnimi akti, materialni stroški, amortizacija, predpisana z zakonom, in druge zakonske obveznosti. Trenutna cena tega ne krije. Zato menimo, da mora cena nujno kriti vse z zakonom določene elemente, kar je treba rešiti najkasneje v okviru Aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru.
Prav tako pričakujemo, da bo Ministrstvo za zdravje nemudoma pričelo z aktivnostmi, ki izhajajo iz tretjega sklepa Vlade RS z dne 21. 6. 2017, ki mu nalaga ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo novega plačilnega modela za zdravstveno nego v socialnovarstvenih zavodih, ki se upošteva pri pripravi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.
Predlagamo tudi, da se čimprej sestanemo in začnemo s konstruktivnim iskanjem rešitve za nastale razmere.

S pozdravi,      

Jaka Bizjak
sekretar